• လက္၏ တန္ဆာသည္လက္စြပ္၊ လက္ေကာက္မဟုတ္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ ၿခင္းသာ
  • နား၏တန္ဆာသည္ နားကပ္္ နားေဋာင္းမဟုတ္ တရားဓမၼနာႀကားၿခင္းသာ။
  • ကိုယ္၏အဆင္း တန္ဆာသည္ ဘယက္ဒြါဒရာမဟုတ္၊ေမတၱာဂရုဏာၿဖင္႔ သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ၿခင္းသာ။


စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ဘုတလင္ၿမိ ု႕နယ္၊ ရြာမြန္ရြာသုသာန္ေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးေသာ
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဝိစာရ သက္ေတာ္(၈၄)ႏွစ္ ၏
စ်ာပနအခမ္းအနား ႏွင္႕ ဓါတ္ေတာ္မ်ားမွတ္တမ္း
(၂ .၂ .၂၀၀၈ )တြင္ခႏၶာ ဝန္ခ်သြားပါသည္။

ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၁)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၂)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၃)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၄)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၅)