ေဒါက္တာ အရွင္ေကာဝိဒ VCD တရားေတာ္မ်ား

ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၃)
ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
တကယ္ယံုရဲ႕လားတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
တကယ္ယံုရဲ႕လားတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
မႏုိင္ခ်င္ပါနဲ႕တရားေတာ္
ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ႀကမလဲတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ႀကမလဲတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
အရိပ္ပမာတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
အရိပ္ပမာတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
စိတ္ဆိုတဲ႕စိတ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
စိတ္ဆိုတဲ႕စိတ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၁) MP-3
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၂) MP-3
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၃) MP-3

0 Comments:

Post a Comment