ို ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲသုနႏၵ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၃)
၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၄)
၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၅)
၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၆)
၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၇)
၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၈)
၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၉)
၁၀။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၁၀)
၁၁။ ေခ်ာက္ျမိဳ႔၌ ေဟာၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၂။ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၃။ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၃)
၁၄။ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၄)
၁၅။ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၅)
၁၆။ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၆)
၁၇။ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၇)
၁၈။ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႔တြင္ ေဟာၾကားေသာ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၉။ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၀။ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၃)
၂၁။ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၄)
၂၂။ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၅)
၂၃။ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၆)
၂၄။ အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္ အပိုင္း (၇)
၂၅။ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႔တြင္ ေဟာၾကားေသာ ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၆။ ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၇။ ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၃)
၂၈။ ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၄)
၂၉။ ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၅)
၃၀။ ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၆)
၃၁။ သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ ေက်းဇူးဆပ္တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၂။ သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ ေက်းဇူးဆပ္တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၃။ အျမတ္ဆံုးရတနာ ေတြ႔ေအာင္ရွာတရားေတာ္

0 Comments:

Post a Comment