ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာၾကားေသာ တရာေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းတရားေတာ္
၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ေနေရးထက္ေသေရး အေရးၾကီးပံုတရားေတာ္
၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ မဟာကံထူးရွင္တရားေတာ္
၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ခႏၶာငါးပါးရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ အေသသတ္နည္းတရားေတာ္
၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ေပ်ာ္ခ်ိန္က်မွေပ်ာ္ပါတရားေတာ္
၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအစ ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိတရားေတာ္
၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ သတိပ႒ာန္တရားေတာ္
၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ အေမွာင္ငါစင္းအလင္းငါးခ်က္တရားေတာ
၁၀။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ အာယာတနရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၁၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ငရဲတစ္သက္ မဂ္ေရတစ္စက္တရားေတာ္
၁၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဥာဏ္တရားေတာ္
၁၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ဓာတ္(၈)ပါးရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၁၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ အ႐ႈခံႏွင့္ အ႐ႈဥာဏ္တရားေတာ္
၁၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ သမာထ၀ိပႆနာတရားေတာ္
၁၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ကံ(၄)မ်ိဳးတရားေတာ္
၁၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္းဥပမာျပတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္းဥပမာျပတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္းဥပမာျပတရားေတာ္ အပိုင္း (၃)
၂၀။သိမ္ဆင္းေလာင္းလွဴျခင္းမွတ္တမ္း
၂၁။ေရစက္ခ်အဓိပါယ္ရွင္းတမ္းတရားေတာ္(၂)

0 Comments:

Post a Comment